Vlaams Parlement vraagt unaniem investeringen in journalistiek

27 maart 2019

Op 20 maart keurde het Vlaams Parlement unaniem een resolutie goed over “de uitbouw van een toekomstgerichte en mediumneutrale ondersteuning van onafhankelijke, kwalitatieve journalistiek”. Daarin vraagt het parlement aan de regering onder meer om verder te blijven investeren in de ondersteuning van journalistiek en het Vlaams Journalistiek Fonds uit te bouwen tot een duurzame en performante organisatie.

In de lange aanloop naar deze resolutie hoorde de commissie Media van het Vlaams Parlement vele experts en stakeholders uit het Vlaamse medialandschap, woonde ze debatten bij, nam ze kennis van nationale en internationale rapporten, en trad ze in constructieve dialoog met de bevoegde minister.

De resolutie werd ingediend over alle partijgrenzen heen en unaniem goedgekeurd door het parlement. Ze is dus ruim onderbouwd en heeft een maximaal politiek draagvlak.

In de resolutie vraagt het parlement aan de Vlaamse Regering:

1° verder te blijven investeren in een toekomstgerichte en mediumneutrale ondersteuning van onafhankelijke en kwalitatieve journalistiek, met aandacht voor innovatie en initiatieven die het pluriforme media-aanbod in Vlaanderen stimuleren en zorgen voor een kwaliteitsvolle permanente vorming van journalisten;

2° de impact van de huidige projectsubsidies te monitoren en zo nodig bij te sturen;

3° het Vlaams Journalistiek Fonds uit te bouwen tot een duurzame en performante organisatie;

4° in het geplande onderzoek naar de mogelijke toekomstperspectieven voor het Vlaams Journalistiek Fonds het opleidingsaanbod voor journalisten binnen MediAcademie te evalueren;

5° in dialoog te treden met de federale overheid, de Vlaamse Vereniging van Journalisten en de Raad voor de Journalistiek over het SLAPP-fenomeen (Strategic Lawsuit Against Public Participation) en de naleving van de wet op het bronnengeheim, om na te gaan of er maatregelen nodig zijn, zonder daarbij te raken aan het recht op verweer;

6° er bij de federale overheid op aan te dringen de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist te evalueren en na advies van de Vlaamse Vereniging van Journalisten zo nodig te actualiseren in het licht van het sterk gewijzigde media- en journalistieke landschap;

7° in dialoog te treden met de federale overheid opdat ook digitale nieuwsmedia fiscaal gelijk worden behandeld (noot: dit punt is intussen al gerealiseerd);

8° de aanbevelingen uit het rapport van de Europese Commissie te gebruiken om onder meer het Vlaamse beleid inzake mediawijsheid te verdiepen.